Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuurwijze

1. Algemene informatie
Natuurwijze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 30258407.
BTW-ID NL001444356B33.
Adres:Tromplaan 17, 3951CL, Maarn.
Email: contact@natuurwijze.nl.
Telefoon 06 4894 1640.
Website: https://natuurwijze.nl/
Aangeboden diensten zijn: educatie in kruiden, natuurbeleving en zelfredzaamheid, door middel van sessies, wandelingen, workshops en cursussen. kleinschalige verkoop van producten, gerelateerd aan de workshops en cursussen via online verkoop.
De hier genoemde algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle aangeboden diensten, producten en bovengenoemde activiteiten en alle afspraken die zowel mondeling als schriftelijk zijn gemaakt tussen de Natuurwijze en de klant en iedere vorm van samenwerking tussen Natuurwijze en wederpartij.
Bij het plaatsen van een bestelling, bestaande uit de aankoop van een product uit de winkel, bij boeking en deelname aan een wandeling, workshop, cursus, online cursus of workshop of individuele sessie gaat u akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden.

2 Voorwaarden m.b.t. aankoop producten
Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met een betaalverplichting aan Natuurwijze.
Natuurwijze daarentegen is na ontvangst van de betaling verplicht de bestelde diensten of goederen te leveren en zal dat ook doen.
Wanneer het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Natuurwijze, wordt het product verzonden, toegankelijk of downloadbaar.
Producten die in onder de categorie “virtueel product” en “downloadbaar product” vallen, kunnen niet worden geruild.
Een product welke onder de categorie “simpel product” valt wordt verzonden via een bezorgdienst. Hiervoor worden verzendkosten in rekening gebracht.
Bij het invullen van de adresgegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.
Komt het pakket bij Natuurwijze terug omdat de adresgegevens niet kloppen? Dan worden er (opnieuw) verzendkosten in rekening gebracht om het pakket alsnog te verzenden, maar dan naar het juiste adres.
Het is mogelijk om een afspraak te maken voor het zelf afhalen van een “simpel” product. Hiervoor worden dan uiteraard geen verzendkosten in rekening gebracht.
De producten van Natuurwijze vervangen op geen enkele wijze medische of psychologische hulpverlening.
Gebruik van producten is in alle opzichten voor eigen risico. Hiervoor kan Natuurwijze op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3 Herroepingsrecht
Wanneer u na aankoop niet tevreden bent over het product, welke in de webwinkel wordt aangeduid met “simpel product”, dient u contact op te nemen met Natuurwijze. Er zal dan bekeken worden hoe het product kan worden geruild. Er zal altijd worden overlegd of u een vervangend product wilt ontvangen, een tegoedbon of retournering van het aankoopbedrag van het product zelf. De verzendkosten worden nooit vergoed. Retourneren van producten aan Natuurwijze is voor rekening van de klant zelf. De producten dienen onbeschadigd en ongeopend te worden geretourneerd, zoveel mogelijk in de zelfde verzendverpakking, mits onbeschadigd.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op downloadbare producten die u via de webwinkel van Natuurwijze koopt.
Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die u via deze webwinkel koopt en op maat volgens de door u opgegeven specificatie zijn gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die na ontvangst zijn geopend en/of gebruikt.

4.Voorwaarden m.b.t. activiteiten.
Met activiteiten worden bedoeld: workshops, wandelingen, cursussen en (individuele)educatie, sessies, zowel online als in real life ontmoeting.
Op de website van Natuurwijze staan alle activiteiten beschreven. Een activiteit boeken kan via de webwinkel door het item in de webwinkel te kopen. Alle aangeboden activiteiten zijn bedoeld voor volwassenen en jong volwassenen.
Wordt Natuurwijze uitgenodigd voor een activiteit op een andere locatie, elders in het land? Dan zijn de reiskosten voor degene die de activiteit boekt. Hiervoor wordt een schriftelijke overeenkomst door beide partijen getekend.
Een activiteit op afspraak (zelf een datum kiezen) gaat alleen door wanneer het bedrag voor de activiteit vooraf is bijgeschreven op rekening van Natuurwijze.
Bij deelname aan een activiteit is het voor mensen met een lichamelijke beperking raadzaam om dit vroegtijdig te bespreken met Natuurwijze.
Bij individuele sessies en individuele educatie wordt een aparte overeenkomst gesloten die gezamenlijk wordt ondertekend door Natuurwijze en deelnemer.

5 Annulering
Annulering van een deelname door de deelnemer vóór aanvang van de activiteit dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een ander persoon te laten deelnemen in overleg met Natuurwijze.
Annulering tot één week voor aanvang van een activiteit is mogelijk met beperkte financiële consequenties. De betaling wordt per omgaande retour gestort minus de kosten die door Natuurwijze zijn gemaakt voor eventueel aangeschafte materialen of voorbereiding.
Bij annulering in de week voor aanvang van een natuurbelevingsactiviteit wordt 50% van het betaalde bedrag terug gestort.
Als een deelnemer zonder bericht vooraf niet verschijnt bij een activiteit, vervalt de aanspraak op restitutie van de betaling.
Annulering ten tijde van een pandemie gelijk Covid-19 geschied z.s.m. en kan tot op de dag van de activiteit wanneer de deelnemer kan aantonen positief te zijn getest op de ziekte. Deze regel geldt voor real life ontmoetingen zoals workshops, wandelingen en individuele educatie en/of cursussen in de ruimte van Natuurwijze. Het geld voor verzuim in de real life cursus wordt terugbetaald.
Een annulering voor een online cursus of workshop kan alleen wanneer er nog geen toegang is geweest tot de online leeromgeving, middels een voucher. Nadat Natuurwijze een voucher heeft verstuurd naar de cursist is het niet meer mogelijk deelname aan de cursus te annuleren. Wil de cursist stoppen met de cursus? Dan moet de cursist kunnen aantonen dat deze serieus heeft deelgenomen voor tenminste de helft van de cursusduur. Natuurwijze zal een bewijs van deelname eisen en inzage in de gemaakte opdrachten. Daarna zal Natuurwijze bepalen of een deel van het cursusgeld zal worden terugbetaald. Voorafgaand aan deelname van een online cursus is de cursist op de hoogte van de disclaimer van Natuurwijze die is opgesteld voor (online) cursussen.

6. Annulering door Natuurwijze
Bij onvoldoende deelname aan een activiteit behoudt Natuurwijze zich het recht deze activiteit te annuleren.
Bij ziekte, onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt Natuurwijze zich het recht om elke activiteit tot op de dag zelf te annuleren.
Bij slecht weer (bijv. heftige regen-, onweers-, sneeuw- of hagelbuien) behoudt Natuurwijze zich het recht activiteiten in de buitenlucht tot op de dag zelf te wijzigen of te annuleren. De activiteit wordt dan verplaats naar een andere datum in overleg met de deelnemers.
Natuurwijze zal een annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar maken aan de deelnemers.
Bij annulering door Natuurwijze kan de deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling, of voor overboeking naar een andere datum.
Natuurwijze behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren tot deelname aan een activiteit, zonder een daarvoor opgegeven reden. Bij weigering tot deelname vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld teruggestort op de rekening van de deelnemer, wanneer deze reeds heeft betaald.
Weigert Natuurwijze iemand deel te laten nemen tijdens een activiteit, dan behoudt Natuurwijze zelf het recht om te bepalen of het deelnamegeld van de geweigerde deelnemer wordt terugbetaald.

7. Gezondheidsrisico’s en aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten en individuele sessies van Natuurwijze geschiedt op eigen risico. Er wordt door Natuurwijze geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of elke vorm van schade geleden als gevolg van deelname. De kennis, verstrekt tijdens activiteiten en sessies door Natuurwijze vervangt geen medische of psychologische hulpverlening er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Natuurwijze of namens door haar ingeschakelde personen is Natuurwijze niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die daardoor geleden mocht worden. Noch is Natuurwijze aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde activiteiten en/of diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of wanneer bepaalde cursussen of workshops langer duren.
Voor activiteiten met het thema “Wildplukken” en “Eten uit de natuur” geldt dat het plukken van kruiden altijd voor eigen gebruik is en hobbymatig plaatsvindt. Hierbij wordt de groei en bloei van planten en bomen gerespecteerd en mag er alleen in kleine hoeveelheden worden geplukt welke geen schade aanbrengen in het gebied. De boetes die voortvloeien uit het plukken van kruiden en planten voor eigen gebruik, zijn voor rekening van de deelnemer.
Voor creatieve activiteiten is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het dragen van het juiste schoeisel. Natuurwijze is niet aansprakelijk voor geleden schade aan schoeisel, materialen die je zelf meeneemt of allergische reacties die voortvloeien uit het werken met planten of natuurlijke materialen.

8. Materialen, cursusmaterialen en publicaties
Het auteursrecht op de door Natuurwijze uitgegeven brochures, cursus materialen, workshop materialen, handboeken, sheets, stencils, speelkaarten, syllabi, ebooks, werkboeken, e learing, workshop inhoud, cursus inhoud, audio opnamen, video opnamen en elke andere in natuurbelevingsactiviteiten gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Natuurwijze. Alle materialen zijn en blijven intellectueel eigendom van Natuurwijze, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurwijze zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Hierop berust een copyright. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen, blogs, foto’s, ontwerpen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Natuurwijze berust uitsluitend bij Natuurwijze.

9. Geheimhoudingsplicht
Alle informatie die door deelnemers en Natuurwijze tijdens individuele sessies en groepsactiviteiten wordt verstrekt is vertrouwelijk. Er geldt ten alle tijde een geheimhoudingsplicht betreffende bedrijfsgevoelige informatie en persoonlijke informatie.

10. Klachtenprocedure
Bent u ontevreden over diensten van Natuurwijze, dan wil ik graag dat u mij daarover in kennis stelt. Op basis van uw ervaring kan ik de klacht tevens als advies voor verbetering inzetten.
Een goede relatie met mijn klanten vind ik belangrijk en ik ben bereid te leren van mogelijke fouten in mijn dienstverlening.
Mijn procedure: Ik kom graag in een gesprek tot een passende oplossing voor u en mij.
Als uw klacht niet is weggenomen in het gesprek, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij bovenstaand adres. U heeft 7 dagen om uw klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. In geval van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst met Natuurwijze heeft u het recht om een onafhankelijke derde in de arm te nemen en Natuurwijze zal dat dan ook doen. Deze onafhankelijke derden zullen gezamenlijk tot een bindend advies komen voor beide partijen.

11. Toepasselijkheid en voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die op enig moment tussen Natuurwijze, u, een klant, aanvrager of deelnemer van toepassing is of wordt. De voorwaarden zijn ook van toepassing in gevallen waarbij de wederpartij niet zelf een sessie of activiteit volgt, maar de betreffende overeenkomst voor een derde of werknemer geldt. In die gevallen is de wederpartij verplicht degene die de sessie of activiteit gaat volgen op de inhoud van deze voorwaarden te wijzen en er kennis van te laten nemen.
Iedere rechtsverhouding met Natuurwijze wordt beheerst door deze voorwaarden en slechts wanneer daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gesteld. Daarnaast worden de rechtsverhoudingen met Natuurwijze mede bepaald door hetgeen namens Natuurwijze op andere wijze kenbaar wordt gemaakt. De voorwaarden zijn vermeld op de website https://natuurwijze.nl/ onder “Algemene voorwaarden”. Zodra een klant een product aankoop doet, zich aanmeld voor een sessie of activiteit akkoord gaat met een offerte, wordt verondersteld dat kennis is genomen van de voorwaarden en de voorwaarden integraal zijn geaccepteerd.
Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen of onredelijke bezwarend wordt geacht zullen/zal uitsluitend de betreffende bepaling/bepalingen of deel van een betreffende bepaling/ bepalingen buiten toepassing blijven. Al het overige in deze voorwaarden bepaalde blijft in dat geval onverkort van toepassing en zal gelden tussen partijen. Als een bepaling uit deze voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Natuurwijze toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van het nietige of vernietigde bepaling.