Algemene Voorwaarden

Versie 20230803

1. Algemene informatie

Natuurwijze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 30258407.
BTW-ID NL001444356B33.
Adres:Tromplaan 17, 3951CL, Maarn.
Email: contact@natuurwijze.nl.
Telefoon 06 4894 1640.
Website: https://natuurwijze.nl/

Aangeboden diensten zijn: educatie in kruiden, natuurbeleving en zelfredzaamheid, door middel van sessies, wandelingen, workshops en cursussen. kleinschalige verkoop van producten, gerelateerd aan de workshops en cursussen via online verkoop.

De hier genoemde algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle aangeboden diensten, producten en bovengenoemde activiteiten en alle afspraken die zowel mondeling als schriftelijk zijn gemaakt tussen de Natuurwijze en de klant en iedere vorm van samenwerking tussen Natuurwijze en wederpartij.

Bij het plaatsen van een bestelling, bestaande uit de aankoop van een product uit de winkel, bij boeking en deelname aan een wandeling, workshop, cursus, online cursus of workshop of (mondelinge afspraak voor een) individuele sessie gaat u akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden.

2 Voorwaarden m.b.t. aankoop producten

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met een betaalverplichting aan Natuurwijze. Natuurwijze daarentegen is na ontvangst van de betaling verplicht de bestelde diensten of goederen te leveren en zal dat ook doen. Wanneer het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Natuurwijze, wordt het product verzonden, toegankelijk of downloadbaar. 
Producten die in onder de categorie “virtueel product” en “downloadbaar product” vallen, kunnen niet worden geruild.
Een product welke onder de categorie “fysiek product” valt wordt verzonden via een bezorgdienst. Hiervoor worden verpakkingskosten en verzendkosten in rekening gebracht.
Bij het invullen van de adresgegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.
Komt het pakket bij Natuurwijze terug omdat de adresgegevens niet kloppen? Dan worden er (opnieuw) verzendkosten in rekening gebracht om het pakket alsnog te verzenden, maar dan naar het juiste adres.
Het is mogelijk om een afspraak te maken voor het zelf afhalen van de bestelde producten. Hiervoor worden dan uiteraard geen verzendkosten in rekening gebracht.
Als klant komt u zelf uw bestelde producten afhalen binnen een termijn van 4 weken. Natuurwijze heeft geen eigen bezorgservice!
De producten van Natuurwijze vervangen op geen enkele wijze medische of psychologische hulpverlening.
Gebruik van producten is in alle opzichten voor eigen risico. Hiervoor kan Natuurwijze op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3 Herroepingsrecht

Wanneer u na aankoop niet tevreden bent over het fysieke product, dient u contact op te nemen met Natuurwijze. Er zal dan bekeken worden hoe het product kan worden geruild. Er zal altijd worden overlegd of u een vervangend product wilt ontvangen, een tegoedbon of retournering van het aankoopbedrag van het product zelf. De verzendkosten worden nooit vergoed. Retourneren van producten aan Natuurwijze is voor rekening van de klant zelf. De producten dienen onbeschadigd en ongeopend te worden geretourneerd, zoveel mogelijk in de zelfde verzendverpakking, mits onbeschadigd. Voor opnieuw verzenden van een fysiek product worden wederom verzendkosten in rekening gebracht. 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op downloadbare en virtuele producten die u via de webwinkel van Natuurwijze koopt.
Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die u via deze webwinkel koopt en op maat volgens de door u opgegeven specificatie zijn gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die na ontvangst zijn geopend en/of gebruikt.

4.Voorwaarden m.b.t. activiteiten

Met activiteiten worden bedoeld: workshops, wandelingen, cursussen en (individuele)educatie, sessies, zowel online als in real life ontmoeting.
Op de website van Natuurwijze staan alle activiteiten beschreven. Een activiteit boeken kan via de webwinkel door het item in de webwinkel te kopen. Alle aangeboden activiteiten zijn bedoeld voor volwassenen en jong volwassenen.
Wordt Natuurwijze uitgenodigd voor een activiteit op een andere locatie, elders in het land? Dan zijn de reiskosten die Natuurwijze maakt voor degene die de activiteit boekt. Hiervoor wordt een schriftelijke overeenkomst door beide partijen getekend.
Een activiteit op afspraak (zelf een datum kiezen) gaat alleen door wanneer het bedrag voor de activiteit vooraf is bijgeschreven op rekening van Natuurwijze.
Bij deelname aan een activiteit is het voor mensen met een lichamelijke beperking raadzaam om dit vroegtijdig te bespreken met Natuurwijze.
Bij de activiteit individuele sessies en individuele educatie start het contact met een 15 minuten kennismakingsgesprek via telefoon of beeldbellen. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intake. Hieraan zijn kosten verbonden. 
Een e-consult of intake via beeldbellen wordt voorafgaand aan de afspraak voldaan via een aankoop in de webwinkel. Life gesprekken en life intakes kunnen vooraf via de webwinkel worden gekocht, maar worden altijd direct na afloop van de sessie betaald. Dit kan gepast contant of via pin. 

5 Annulering

Annulering van een deelname door de deelnemer vóór aanvang van de activiteit dient telefonisch of per e-mail te geschieden. Niet via social media zoals direct messages op facebook, instagram of whatsapp of welk ander medium dan ook. 
Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een ander persoon te laten deelnemen in overleg met Natuurwijze.
Annulering tot één week voor aanvang van een reeds betaalde activiteit is mogelijk met beperkte financiële consequenties. De betaling wordt per omgaande retour gestort minus de kosten voor online betaling en de kosten die door Natuurwijze zijn gemaakt voor eventueel aangeschafte materialen of voorbereiding.
Bij annulering in de week voor aanvang van een activiteit wordt 50% van het betaalde bedrag terug gestort.
Als een deelnemer zonder bericht vooraf niet verschijnt bij een activiteit, vervalt de aanspraak op restitutie van de betaling. 
Annulering ten tijde van een pandemie gelijk Covid-19 geschied z.s.m. en kan tot op de dag van de activiteit wanneer de deelnemer kan aantonen positief te zijn getest op de ziekte. Deze regel geldt voor real life ontmoetingen zoals workshops, wandelingen en individuele educatie en/of cursussen in de ruimte van Natuurwijze. Het geld voor verzuim in de real life cursus wordt terugbetaald. 
Een annulering voor een online cursus of workshop kan alleen wanneer er nog geen toegang is geweest tot de online leeromgeving. Nadat Natuurwijze een voucher heeft verstuurd naar de cursist of handmatig toegang heeft verleend, is het niet meer mogelijk deelname aan de cursus of workshop te annuleren. Een online cursus of workshop betaalt u gelijk online waardoor u snel en makkelijk thuis kunt beginnen met leren. Er geldt daardoor geen annulering- of herroepingsrecht bij online cursussen of workshops omdat de inhoud al getoond is.

6. Annulering door Natuurwijze

Bij onvoldoende deelname aan een activiteit behoudt Natuurwijze zich het recht deze activiteit te annuleren.
Bij ziekte, onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt Natuurwijze zich het recht om elke activiteit tot op de dag zelf te annuleren.
Bij slecht weer (bijv. heftige regen-, onweers-, sneeuw- of hagelbuien) behoudt Natuurwijze zich het recht activiteiten in de buitenlucht tot op de dag zelf te wijzigen of te annuleren. De activiteit wordt dan verplaats naar een andere datum in overleg met de deelnemers.
Natuurwijze zal een annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar maken aan de deelnemers.
Bij annulering door Natuurwijze kan de deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling, of voor overboeking naar een andere datum.
Natuurwijze behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren tot deelname aan een activiteit, zonder een daarvoor opgegeven reden. Bij weigering tot deelname vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld teruggestort op de rekening van de deelnemer, wanneer deze reeds heeft betaald.
Weigert Natuurwijze iemand deel te laten nemen tijdens een activiteit, dan behoudt Natuurwijze zelf het recht om te bepalen of het deelnamegeld van de geweigerde deelnemer wordt terugbetaald.

7. Gezondheidsrisico’s en aansprakelijkheid

Deelname aan activiteiten en individuele sessies van Natuurwijze geschiedt op eigen risico. Er wordt door Natuurwijze geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of elke vorm van schade geleden als gevolg van deelname. De kennis, verstrekt tijdens activiteiten en sessies door Natuurwijze vervangt geen medische of psychologische hulpverlening er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Natuurwijze of namens door haar ingeschakelde personen is Natuurwijze niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die daardoor geleden mocht worden. Noch is Natuurwijze aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde activiteiten. online activiteiten en/of diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of wanneer bepaalde cursussen of workshops langer duren.
Voor activiteiten met het thema “Wildplukken” en “Eten uit de natuur” geldt dat het plukken van kruiden altijd voor eigen gebruik is en hobbymatig plaatsvindt. Hierbij wordt de groei en bloei van planten en bomen gerespecteerd en mag er alleen in kleine hoeveelheden worden geplukt welke geen schade aanbrengen in het gebied. De boetes die voortvloeien uit het plukken van kruiden en planten voor eigen gebruik, zijn voor rekening van de deelnemer.
Voor creatieve activiteiten is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het dragen van het juiste schoeisel. Natuurwijze is niet aansprakelijk voor geleden schade aan schoeisel, materialen die je zelf meeneemt of allergische reacties die voortvloeien uit het werken met planten of natuurlijke materialen.

8. Materialen, cursusmaterialen en publicaties

Het auteursrecht op de door Natuurwijze uitgegeven brochures, cursus materialen, workshop materialen, handboeken, sheets, stencils, speelkaarten, syllabi, ebooks, werkboeken, e learing, workshop inhoud, cursus inhoud, audio opnamen, video opnamen en elke andere vorm van publicatie online en in activiteiten gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Natuurwijze. Alle materialen zijn en blijven intellectueel eigendom van Natuurwijze, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurwijze zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Hierop berust een copyright. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen, blogs, foto’s, ontwerpen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Natuurwijze berust uitsluitend bij Natuurwijze.

9. Geheimhoudingsplicht

Alle informatie die door deelnemers en Natuurwijze tijdens individuele sessies en groepsactiviteiten wordt verstrekt is vertrouwelijk. Er geldt ten alle tijde een geheimhoudingsplicht betreffende bedrijfsgevoelige informatie en persoonlijke informatie.

10. Klachtenprocedure

Bent u ontevreden over diensten van Natuurwijze, dan wil ik graag dat u daarover contact met mij opneemt. Op basis van uw ervaring kan ik uw bezwaar gebruiken om mijn diensten te verbeteren.
Een goede relatie met mijn klanten vind ik belangrijk en ik ben bereid te leren van mogelijke fouten in mijn dienstverlening. In een gesprek kom ik graag tot een passende oplossing. Wanneer in dit gesprek geen oplossing is gevonden voor uw klacht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Daarbij Vermeld u uw persoonlijke gegevens en beschrijft u de feiten. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen. In geval van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst met Natuurwijze heeft u het recht om een onafhankelijke derde in de arm te nemen en Natuurwijze zal dat dan ook doen. Deze onafhankelijke derden zullen gezamenlijk tot een bindend advies komen voor beide partijen.

11. Toepasselijkheid en voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere afspraak en samenwerking die op enig moment tussen Natuurwijze, de klant, aanvrager of deelnemer van toepassing is. Ook wanneer een klant, aanvrager of deelnemer door een derde partij is aangemeld. En deze derde partij betaald voor de opdracht, deelname, of samenwerking of activiteit. Alle partijen, zowel de betrokken partij als de opdrachtgever, betalende partij, dienen op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. Zodra een klant een product aankoop doet, zich aanmeld of een afspraak maakt voor een sessie of activiteit, akkoord gaat met een offerte, zijn deze algemene voorwaarden van kracht.