Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuurwijze

Inhoud
1. Algemene informatie
2. Voorwaarden m.b.t. aankoop in de (web) winkel
3. Herroepingsrecht
4. Voorwaarden m.b.t. workshops en wandelingen
5. Voorwaarden m.b.t. online cursussen en workshops
6. voorwaarden m.b.t. individuele educatie
7. Voorwaarden m.b.t. auteursrecht en copyright
8. Versie, Publicatie en Aanpassingen

1. Algemene informatie
1.1 Natuurwijze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 30258407
BTW nummer: BTW-ID NL001444356B33
Tromplaan 17, 3951CL Maarn
Email: contact@natuurwijze.nl
Telefoon 06 4894 1640
Website: natuurwijze.nl
1.2 Aangeboden diensten zijn: educatie in kruiden, natuurbeleving en zelfredzaamheid
1.3 De hier genoemde algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle aangeboden diensten, producten, activiteiten, educatie en alle afspraken die zijn gemaakt tussen de Natuurwijze en de klant en iedere vorm van samenwerking tussen Natuurwijze en wederpartij.
1.4 Bij aankoop van een product uit de winkel, bij boeking en deelname aan een wandeling, workshop, cursus, online cursus of workshop en individuele educatie gaat u akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden.

2 Voorwaarden m.b.t. aankoop in de (web) winkel
2.1 Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met het betalen van en overschrijven van het totaalbedrag op de rekening van Natuurwijze.
2.2 Wanneer het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Natuurwijze, wordt het product verzonden, toegankelijk of downloadbaar.
2.3 Producten die in onder de categorie “virtueel product” en “downloadbaar product” vallen, kunnen niet worden geruild. Hieronder worden ook alle online cursussen en workshops verstaan.
2.4 Een product welke onder de categorie “simpel product” valt wordt verzonden via een bezorgdienst. Hiervoor worden verzendkosten in rekening gebracht.
2.5 Het is mogelijk om een afspraak te maken voor het zelf afhalen van een “simpel” product. Hiervoor worden dan uiteraard geen verzendkosten in rekening gebracht.
2.6 De producten van de ondernemer vervangen geen medische of psychologische hulpverlening. Overleg altijd met uw arts of u de producten naast uw reguliere behandeling mag gebruiken of maak een afspraak voor een individuele les bij Natuurwijze.

3 Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
3.1 Herroepingsrecht is niet van toepassing op downloadbare producten die u via deze webwinkel koopt.
3.2  Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die u via deze webwinkel koopt en op maat volgens de door u opgegeven specificatie zijn gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”
3.3 Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die na ontvangst zijn geopend en/of gebruikt
3.4 Wanneer u na aankoop niet tevreden bent over het product dient u contact op te nemen met Natuurwijze. Er zal dan bekeken worden hoe het product kan worden geruild.
3.5 Retourneren van producten aan Natuurwijze is voor rekening van de klant zelf. De producten dienen onbeschadigd en ongeopend te worden geretourneerd.
Bij levering van diensten en onderwijs:
3.4 Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te annuleren binnen de voorwaarden van een activiteit die staat omschreven bij punt 5.
3.5 Bij deelname aan een (online) cursus heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden de cursus te annuleren binnen de voorwaarden die staan omschreven bij punt 5.
3.6 Bij individuele educatie heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden de afspraak te annuleren binnen de voorwaarden die staan omschreven bij punt 5.

4.Voorwaarden m.b.t. activiteiten. Met activiteiten worden bedoeld: workshops, wandelingen, cursussen en (individuele)educatie, sessies, zowel online als in real life ontmoeting.
4.1 Op de website van Natuurwijze staan all activiteiten beschreven. Een activiteit boeken kan via de webwinkel door het item in de webwinkel te kopen.
4.2 Alle aangeboden activiteiten zijn bedoeld voor volwassenen en jong volwassenen.
4.3 Natuurwijze verzorgd ook activiteiten op verzoek op een nader te bepalen datum en op een nader te bepalen plaats.
4.4 Na het invullen van het contact formulier zal Natuurwijze contact met u opnemen om de details verder te bespreken.
4.5 Wordt Natuurwijze uitgenodigd voor een activiteit op een andere locatie, elders in het land? Dan zijn de reiskosten voor degene die de wandeling boekt.
4. 6 Het totaal bedrag (inclusief eventuele reiskosten voor Natuurwijze) dient te zijn voldaan voor aanvang van de activiteit via overschrijving naar het rekeningnummer van Natuurwijze.
4.7 Is het geld niet bijgeschreven op de rekening van Natuurwijze voor aanvang van de activiteit, dan dient het bedrag voor aanvang alsnog te worden voldaan via PIN. Let op! De tarieven “aan de kassa” verschillen met de tarieven bij overschrijving. Is het geld niet bijgeschreven vóór aanvang van de activiteit, dan betaald u voor aanvang alsnog het bedrag voor de activiteit + 15% administratiekosten. Komt het geld via overschrijving dan alsnog binnen, dan wordt het laagste tarief teruggestort op uw rekening.
4.8 Een activiteit op afspraak (zelf een datum kiezen) gaat alleen door wanneer het bedrag voor de activiteit vooraf is bijgeschreven op rekening van Natuurwijze.
4.9 Natuurwijze behoudt zich het recht de prijzen van activiteit ten allen tijde te kunnen wijzigen.
4.10 Bij deelname aan een activiteit is het voor mensen met een lichamelijke beperking raadzaam om dit vroegtijdig te bespreken met Natuurwijze.
4.11 Bij individuele sessies en individuele educatie wordt een aparte overeenkomst gesloten die gezamenlijk wordt ondertekend door Natuurwijze en deelnemer.

5 Annulering
5.1 Annulering van een deelname door de deelnemer vóór aanvang van de activiteit dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
5.2 Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een ander persoon te laten deelnemen in overleg met Natuurwijze.
5.3 Annulering tot èèn week voor aanvang van een activiteit is mogelijk met beperkte financiële consequenties. De betaling wordt per omgaande retour gestort minus de kosten die door Natuurwijze zijn gemaakt voor eventueel aangeschafte materialen of voorbereiding.
5.4 Bij annulering in de week voor aanvang van een natuurbelevingsactiviteit wordt 50% van het betaalde bedrag terug gestort.
5.5 Als een deelnemer zonder bericht vooraf niet verschijnt bij een activiteit, vervalt de aanspraak op restitutie van de betaling.
5.6 Annulering ten tijde van een pandemie gelijk Covid-19 geschied z.s.m. en kan tot op de dag van de activiteit wanneer de deelnemer kan aantonen positief te zijn getest op de ziekte. Deze regel geldt voor real life ontmoetingen zoals workshops, wandelingen en individuele educatie en/of cursussen in de ruimte van Natuurwijze. Het geld voor verzuim in de real life cursus wordt terugbetaald. Het bedrag voor een eenmalige workshop of wandeling wordt in z’n totaliteit terugbetaald.
5.6 Een annulering voor een online cursus of workshop kan alleen wanneer er nog geen toegang is geweest tot de online leeromgeving, middels een voucher. Nadat Natuurwijze een voucher heeft verstuurd naar de cursist is het niet meer mogelijk deelname aan de cursus te annuleren. Wil de cursist stoppen met de cursus? Dan moet de cursist kunnen aantonen dat deze serieus heeft deelgenomen voor tenminste de helft van de cursusduur. Natuurwijze zal een bewijs van deelname eisen en inzage in de gemaakte opdrachten.
Als hiermee wordt ingestemd, zal Natuurwijze bepalen of een deel van het cursusgeld zal worden terugbetaald.
5.7 Voorafgaand aan deelname van een online cursus is de cursist op de hoogte van de disclaimer van Natuurwijze die is opgesteld voor (online) cursussen.

Annulering door Natuurwijze
5.6 Bij onvoldoende deelname aan een activiteit behoudt Natuurwijze zich het recht deze activiteit te annuleren.
5.7 Bij ziekte, onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt Natuurwijze zich het recht om de activiteit tot op de dag zelf te annuleren.
5.8 Bij slecht weer (bijv. heftige regen-, onweers-, sneeuw- of hagelbuien) behoudt Natuurwijze zich het recht activiteiten in de buitenlucht tot op de dag zelf te wijzigen of te annuleren. De activiteit wordt dan verplaats naar een andere datum in overleg met de deelnemers.
5.9 Natuurwijze zal een annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar maken aan de deelnemers.
5.10 Bij annulering door Natuurwijze kan de deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling, of voor overboeking naar een andere datum.
5.11 Natuurwijze behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren tot deelname aan een activiteit, zonder een daarvoor opgegeven reden. Bij weigering tot deelname vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld teruggestort op de rekening van de deelnemer, wanneer deze reeds heeft betaald.
5.12 Weigert Natuurwijze iemand deel te laten nemen tijdens een activiteit, dan behoudt Natuurwijze zelf het recht om te bepalen of het deelnamegeld van de geweigerde deelnemer wordt terugbetaald.

6 Aansprakelijkheid mbt activiteiten
6.1 Deelname aan een activiteit, les of individuele sessie van Natuurwijze geschiedt op eigen risico en rekening.
6.2 De kennis, verstrekt tijdens activiteiten en ontmoetingen door Natuurwijze vervangt geen medische of psychologische hulpverlening en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
6.3 Natuurwijze is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor psychisch of lichamelijk letsel in elke vorm, tijdens of na een activiteit, les of sessie. Wel vindt Natuurwijze het noodzakelijk om op de hoogte te worden gebracht wanneer dit het geval is.
6.4 Tijdens activiteiten wordt o.a. informatie gegeven over de geneeskracht van kruiden en psychisch welbevinden. Er is tijdens workshops en wandelingen geen plaats voor consulten.
6.5 Op persoonlijke klachten en hoe deze te behandelen met kruiden wordt slechts oppervlakkig ingegaan. Dit, omdat Natuurwijze van mening is dat iemand met lichamelijke of psychische klachten voor een goede diagnose eerst naar de huisarts gaat.
6.6 Natuurwijze is van mening dat wanneer iemand geen of weinig ervaring heeft met kruiden deze beter niet zelf aan de slag kan gaan met bereiden van kruidenproducten. Voor een goed kruiden advies adviseert Natuurwijze een afspraak met een gediplomeerd fytotherapeut (kruidengeneeskundige) te maken of individuele educatie te volgen bij Natuurwijze.
6.7 Voor activiteiten met het thema “Wildplukken” en “Eten uit de natuur” geldt dat het plukken van kruiden altijd voor eigen gebruik is en hobbymatig plaatsvindt. Hierbij wordt de groei en bloei van planten en bomen gerespecteerd en mag er alleen in kleine hoeveelheden worden geplukt welke geen schade aanbrengen in het gebied.
6.8 De boetes die voortvloeien uit het plukken van kruiden en planten voor eigen gebruik, zijn voor rekening van de deelnemer.

7 Voorwaarden m.b.t. auteursrecht en copyright
7.1 Het auteursrecht op de door Natuurwijze uitgegeven brochures, cursus materialen, workshop materialen, handboeken, sheets, stencils, speelkaarten, syllabi, ebooks, werkboeken, e learing, workshop inhoud, cursus inhoud, audio opnamen, video opnamen en elke andere in natuurbelevingsactiviteiten gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Natuurwijze. Alle materialen zijn en blijven intellectueel eigendom van Natuurwijze, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurwijze zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Hierop berust een copyright.
7.2 Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen, blogs, foto’s, ontwerpen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Natuurwijze berust uitsluitend bij Natuurwijze.

8 Versie, Publicatie en Aanpassingen
8.1 Natuurwijze behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen
8.2 Dit is versie: 20210405
8.3 Deze voorwaarden kunnen worden gedownload in PDF bestand via Natuurwijze of zijn op te vragen via het contact formulier op natuurwijze.nl
8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de folders van Natuurwijze en andere publicaties zoals het internet binden Natuurwijze niet. Natuurwijze behoudt zich het recht dergelijke punten te wijzigen.